Reglement Avond 4-daagse

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan de Avond 4-daagse Gemert, ga je akkoord met ons reglement. Dit regelement vind je hieronder:

Reglement Avond4daagse Gemert

 1. De avond 4-daagse Gemert (verder te noemen A4D) wordt georganiseerd door W.S.V. Z.U.Th. (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KWBN-wandelsport organisatie.
 2. De A4D is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Als van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 5. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van de startkaart bij het startbureau en als in voorkomend geval het startsein is gegeven.
 7. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is tijdens de A4D niet toegestaan.
 8. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel als gevolg van hun deelname.
 9. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 10. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.
 11. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.
 12. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 13. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:
 14. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
 15. Luid spelende radio’s met zich mee te voeren.
 16. Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
 17. Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
 18. Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeerregelaars en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 19. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en/ of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld,worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het bij krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 20. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 21. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 22. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 24. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Gemert,


Bestuur W.S.V. Z.U.Th.